Privacy verklaring

Ria Bijvoet levens- en loopbaanontwikkeling hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring geef ik transparante informatie over hoe ik omga met persoonsgegevens. Ik houd me in alle gevallen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en ben op de hoogte van de rechten omtrent je persoonsgegevens.

 

Verwerking persoonsgegevens 
Ik noteer en verwerk - alleen relevante Ė persoonsgegevens om een goede uitvoering van het begeleidingstraject te bewerkstelligen. Hiertoe maak ik aantekeningen tijdens de gesprekken over je huidige situatie, gezondheidssituatie en hulpvraag. Ik heb als enige toegang tot de gegevens op mijn computer en in je dossier.

Een klein deel van de persoonsgegevens gebruik ik voor de financiŽle administratie zodat ik een factuur kan sturen en om je te kunnen bereiken per telefoon of e-mail.

Voor de bovenstaande doeleinden kan ik de volgende persoonsgegevens aan je vragen:

- naam, adres, woonplaats;
- telefoonnummer;
- e-mailadres;
- geboortedatum;
- burgerlijke staat;
- werkzaamheden;
- een korte omschrijving van de klachten;
- overige hulpverleners of behandelaars.

 

De verwerking van je gegevens beperk ik alleen tot die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de bovengenoemde doeleinden en alleen nadat ik om jouw uitdrukkelijke toestemming heb gevraagd. Ik gebruik geanonimiseerde gegevens tijdens intercollegiale toetsing. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van  je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.

 

Ik heb passende, technische voorzorgsmaatregelen genomen zodat de beveiliging en bescherming van je persoonsgegevens gewaarborgd is. Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op mijn computer, zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is en ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

 

Je gegevens worden door mij opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de begeleiding en daarna alleen in de financiŽle administratie voor maximaal 15 jaar.

 

Rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, aanvulling of verwijdering van de gegeven die ik van jou ontvangen heb. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens door mij. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan jou zelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.
Na een schriftelijk verzoek zal ik overgaan tot verbetering, aanvulling en/of verwijdering van de over jou verwerkte persoonsgegevens. Ik zal je zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek, schriftelijk meedelen of ik daaraan voldoe. Indien ik daaraan niet of niet geheel wil voldoen, motiveer ik dat. Je hebt in dit verband de mogelijkheid je te wenden tot de klachtencommissie van Ria Bijvoet Praktijk voor levens- en loopbaanbegeleiding.

Ik draag er zorg voor dat een beslissing tot verbetering, aanvulling en/of verwijdering binnen veertien werkdagen of anders zo spoedig mogelijk, wordt uitgevoerd.

Indien ik jouw persoonsgegevens mag verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Beveiliging website
De website www.riabijvoet.nl  staat geheel onder mijn beheer.

De gegevens die je verstuurt op het contactformulier worden door mij gebruikt om te antwoorden op je vraag. Daarna verwijder ik deze gegevens

 

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vraag ik je hierover direct contact met mij op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen
Als je naar aanleiding van mijn Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met mij op.

 

Contactgegevens
Praktijk voor levens- en loopbaanontwikkeling
Ria Bijvoet
Anjeliersstraat 22
1015 NH Amsterdam
06-20472518
info@riabijvoet.nl

 

Ria Bijvoet Praktijk voor levens- en loopbaanontwikkeling kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.